Volg eduard
Volg eduard
Eduard Meiler
Diensten

Recente opdrachten van EdInterim:

Januari 2015 - heden: BakkerElkhuizen / ErgoDirect

Logistiek Adviseur. 

Mei 2014 - heden: Jellow  

Partner Logstiek & Supply chain. Jellow is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers en zelfstandig opererende, betrouwbare, top professionals. Via Jellow worden intermediairs, die weinig tot geen waarde toevoegen maar wel veel marge afdwingen, uitgeschakeld omdat de opdrachtgever zelf de keuze kan maken.  En dat tegen een zeer heldere en eerlijke kostenstructuur. Voor Jellow doe ik de selectie en screening van nieuwe professionals op het vlak van Logistiek en Supply Chain. bezoek Jellow.nl 

April 2014 - heden: Linde Gas Benelux   

Manager Bulk Planning. Linde Gas is producent en leverancier van verschillende cryogene gassen (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxyde en LNG) via cilinders, bulk en pijpleiding. Hier ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal grote strategische veranderingen in de Bulk Transport en Distributie organisatie, terwijl ik aan de andere kant operationeel verantwoordelijk ben voor de afdeling BulkPlanning. Daarnaast bereid ik de resterende afdeling voor op de situatie ná de reorganisatie.

Februari 2014 – juli 2014: SCA Hygiene Products

Manager Utilities. In deze periode heb ik de afdeling Utilities onder mijn hoede genomen.  In deze plant (een van de voorbeeld locaties van SCA wereldwijd) worden incontinentiematerialen en medische producten  voor volwassenen geproduceerd (TENA).  Door de afdeling Utilities worden alle productie-ondersteunende elementen beheerd en aangestuurd. Hier heb ik processen ik kaart gebracht en geoptimaliseerd, en ik heb structuur en standaarden aangebracht in de afdeling. Daarnaast heb ik ook LEAN verbeter-operaties doorgevoerd.

Oktober 2013 – april 2014: SCA Hygiene Products

Interim Logistiek Manager Inbound. In deze plant (een van de toplocaties van SCA wereldwijd) worden incontinentiematerialen voor volwassenen geproduceerd (TENA). In deze periode heb ik de nieuwe functie Logistiek Manager Inbound vormgegeven. Ik was in deze functie  (eind)verantwoordelijk voor de goederenstroom (aan- en afvoer), alle interne goederenstromen en de externe magazijnen. Ook stuurde ik de afdelingen Material Management en Customer Service / Kwaliteit, en de logistieke operatie, aan. Tot slot heb ik ook de bouw van een nieuw logistiek inbound magazijn en de invoering van het AGV traject begeleid, en heb ik processen tussen productie en logistiek geoptimaliseerd. 


Maart 2013 – januari 2015: BeeBoxx

Logistiek Adviseur. De start-up BeeBoxx heb ik geadviseerd op het gebied van voorraadbeheer, logistieke netwerken en bij het opzetten van de retourlogistiek en beheersing van de logistieke processen. BeeBoxx is een jonge, groeiende innovatieve onderneming die slimme en goedkope verhuisdozen levert aan particuliere en zakelijke klanten. Via hergebruik en optimale ketenbeheersing bleek een duurzaam logistieke operatie mogelijk, wat heeft geleid tot een flinke reductie van de milieubelasting.

November 2012 - maart 2013 GVB (Gemeentelijk Vervoer bedrijf) Amsterdam

Interim Manager Logistiek, Afdeling Railmaterieel, HWR.
Bij GVB ontstond eind 2012 de dringende behoefte aan een juiste, snelle en overtuigende invulling van de nieuwe functie Logistiek Manager binnen de Rail Materieel Organisatie (Metro en Tram).. Interim Manager Logistiek stuurt het Bedrijfsbureau Logistiek aan (totaal 5 medewerkers; 4 S&OP Planners en 1 logistiek analist ) en indirect aan 14 magazijnmedewerkers (3 magazijnen) via Teamleider Magazijn. Opzetten Supply Chain project (mindset / bewustzijn van de centrale plaats in de organisatie bij de medewerkers: meer samenwerking in de keten, betere en meer frequente communicatie en kostenverlaging. LEAN traject. Reorganisatie magazijnen. Voorraadoptimalisatie.  Verantwoordelijk voor beschikbaarheid materieel en betrouwbare voorraaddata. Introduceren en inwerken opvolger in organisatie. Doorlichten logistieke organisatie en top tien prioriteiten aangeven met verbetervoorstellen en concreet plan van aanpak.. Invoeren werken met KPI’s en medewerkers daarvoor zelf medeverantwoordelijk maken. Organiseren Projectenmagazijn Herstart van het barcodeproject (PVE aangescherpt) Opzetten nieuwe onderdelen magazijn werkplaats Metro (processen, procedures, bezetting, bemensing, Paternoster)Reorganisatievoorstel Magazijnen.


April 2012 - oktober 2012 Post NL Mail

Procesmanager Reorganisatie./ VBG Manager Heerlen  en plaatsvervangend Changemanager Service Centrum Eindhoven.
Als belangrijke tussenstap in de reorganisatie worden lokale sorteercentra gesloten of in elkaar geschoven. Bij het onderdeel mail (brieven), productie, twee rollen vervuld. 

Lijn manager in de “oude” bestaande organisatie: Operationeel verantwoordelijk voor vestigingsgebied Heerlen. Sturen vestiging op KPI’s: kwaliteit, tijdigheid, uren en kosten. Richting geven aan de dynamische processen. Leiding geven aan vier Teamcoaches direct en indirect medewerkers.  Belangrijke besparingen op uren en kosten gerealiseerd door strakker medewerkers aan te sturen en structuur leiding en toezicht aan te passen (reductie FTE). Output hoog kwaliteitsniveau gehandhaafd. Rust in de organisatie gebracht, verwachtingen ten aanzien van sluitingskalender gemanaged, strakke en duidelijke lijnen uitgezet naar medewerkers, verzuim aangepakt.

Changemanagement in de nieuw gebouwde organisatie. Projectmatige ondersteuning voor en tijdelijke vervanging van de Changemanager Service Centrum ZO: optimaliseren en aanscherpen van procedures en processen. Aanbieden van praktisch bruikbare hulpmiddelen en tools. Gevraagd en ongevraagd kritisch adviseren over de invulling van de organisatie.  PDCA cirkels ingevoerd. Planners en seniors gecoacht, Analyses uitgevoerd naar mankementen en kansen in werkprocessen. Realiseren systeemtrainingen voor medewerkers, uniformiteit aanbrengen in werkwijzen en dagelijkse overdracht. Top tien belangrijkste mogelijkheden voor optimalisatie gepresenteerd.


April 2011 - april 2012: Royal FrieslandCampina

Manager Logistieke Projecten en Account manager, Royal FrieslandCampina.
Royal FrieslandCampina is ontstaan door het samengaan van twee zelfstandige organisaties met elk hun een eigen cultuur, processen en werkwijze. Als gevolg van de fusie is overgegaan tot één centraal geleide logistieke organisatie vanuit Amersfoort.

De nog jonge organisatie had duidelijk behoefte aan het uniformeren van processen, het helder uitdragen van het de werkwijzen, het objectief vaststellen van prestaties, communiceren met de interne klanten en het managen van verwachtingen. De organisatie bood ook de mogelijkheid om op een aantal werkterreinen de organisatie beter in te richten en de processen te versoepelen.

Doelstellingen bepaald. Transportorganisatie geoptimaliseerd (processen en werkmethoden). Afspreken SLA's met interne klanten. KPI registratie geïmplementeerd. Business cases opgezet om de logistieke uitdagingen bij productie in kaart te brengen en investeringen rond te krijgen. Efficiency verhoogd door invoeren logistieke verbeteringen bij plants (reinigen, laden en lossen). Productdifferentiatie transport ingevoerd. MilkLogistics intern (Corporate Affairs) en externe klanten (Kievit, DMV, DOMO) helder op de kaart gezet. Opzetten account management naar plants en operating companies. Communiceren en vaststellen verwachtingen en eisen ten aanzien van transport en service levels. Invoeren best practices. Initiëren en voorzitten diverse overleggen, waaronder Categoryteam tanktransport. overlegorganen Invoeren boardcomputer (Greencat) en SAP BW. Interne en externe communicatieprotocollen ingevoerd. Klachtenregistratiesysteem Intra Transport (vervoer tussen de RFC fabrieken) ingevoerd. Productstromen (waaronder room en wei) analyseren en verbeteren. Knelpunten RMO bij de plants in kaart gebracht.

Maart 2011 - april 2011: DOC Kaas

Adviseur reorganisatie transport, EVO Consultancy / DOC Kaas. DOC Kaas heeft een scenario in gedachte om over te gaan tot het inzetten van één grote vervoerder in plaats van de huidige twee, relatief kleine vervoerders. DOC Kaas heeft voor advies voor dit traject de EVO te Zoetermeer ingeschakeld. EVO Zoetermeer heeft mij voor deze opdracht gevraagd. Als voorbereiding heb ik gesproken met een aantal direct betrokkenen en alle aspecten van de bestaande situatie bestudeerd. Vervolgens heb ik een uitgebreide risico inventarisatie gemaakt en advies gegeven over de grootste bedreigingen van deze stap. Als tweede deel heb ik een heel duidelijke en bruikbare analyse opgeleverd. Daarin staan de mogelijkheden voor besparingen gespecificeerd die als gevolg van de schaalvergroting mogelijk zijn.

December 2010 - maart 2011: Rijkswaterstaat

Interim Manager Transport en Distributie bij Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, Delft. Ontwikkelen transport en distributieplan voor wegenzout Rijkswaterstaat winter 2011 – 2012. Voorraadoptimalisatie wegenzout, plus distributiewijziging van hub en spoke model naar webstructuur. Inkopen extern transport. Vervoersplan gemaakt, overeenkomsten afgesloten met vervoerders voor grootschalig transport van wegenzout. In calamiteitsituaties voor het Nationaal Zoutloket direct operationeel ingezet om externe vervoerders te regelen om de te lage voorraden bij de steunpunten aan te vullen. Daarnaast voor gebruik door het zoutloket een procedure inkoop extern transport opgesteld en een model opgesteld om verschillende tariefsoorten objectief te kunnen vergelijken. Als extern adviseur betrokken bij directe zoutinkoop vanuit het Midden Oosten, het vervoer per zeeschip naar Nederland en doorvervoer via de binnenvaart.

Juli 2010 - december 2010: Geodis Logistics

Interim Manager Operations Technicolor (Warner Brothers + Walt Disney) bij Geodis Logistics Netherlands B.V. Na een eerste succesvolle periode, een tweede maal teruggevraagd. Operationeel aansturen warehouse. Aanpassen procedures, (IT) systemen en processen in verband met het opschalen van activiteiten als gevolg van nieuwe klant Technicolor / Warner Brothers. Hierdoor een volume stijging met 200 / 300%. Klanteisen en eisen Geodis organisatie afstemmen op IT systeem (Red Prairie). Processen herdefiniëren en aanpassen. Aansturen Teamleiders en Supervisors, deze helpen met coachen werknemers en behalen van productietargets. Tevens Teamleiders en Supervisors helpen om op een hoger niveau te functioneren. Procedures evalueren en aanpassen naar optimale werkwijze. Visie van het management uitdragen naar de werkvloer en deze vertalen naar (tussentijdse) doelen.

Maart 2009 - november 2009: TNT Post Pakketservice

EdInterim; als extern projectleider ingeschakeld voor een opdracht bij TNT Post Pakketservice Nederland in Headoffice, Hoofddorp. Transport 2010, Voeren van Project management. Strategisch reorganisatietraject van het eigen en uitbesteed vervoer; ontworpen processen met verschillende stakeholders afstemmen, vastgestelde en gewijzigde processen geheel uitwerken, formaliseren en implementeren.

Juni 2008 - februari 2009: Cehave Landbouwbelang 

Uitvoerend consultant bij Voeders Transport BV te Veghel, onderdeel van Cehave Landbouwbelang. Verantwoordelijk voor overgang van eigen vervoer naar beroepsgoederenvervoer, kostenreductie door juiste hantering CAO (besparing 75K op jaarbasis), vereenvoudiging van administratieve processen, herziening tarieven, ontwerp en implementatie van externe Service Level Agreements naar de opdrachtgever en naar de externe vervoerders en opstellen van het businessplan 2009. Verdere activiteiten: analyse mogelijkheden scherpere brandstofinkoop, onderzoek alternatieve brandstoffen (LNG / CNG), halen en houden GMP certificaat, Kwaliteitshandboeken tot leven gebracht en herzien.

Mei 2008 - september 2008: EVO Consultancy

Extern Consultant. In opdracht van EVO Consultancy is het tenderproces voor de transportactiviteiten bij een cooperatieve groothandel in kaart gebracht. Met behulp van deze resultaten kan een juiste keuze gemaakt worden ten aanzien van de invulling van het extern transport.

Februari 2008 - juli 2008: Cehave Landbouwbelang

Interim Manager Transport locatie Veghel bij Voeders Transport BV, onderdeel van Cehave Landbouwbelang. Verantwoordelijk voor al het transport voor productielocatie Veghel. Direct aansturen 30 TE en 50 FTE. Dagelijkse terugkerende operationele verantwoordelijkheden: capaciteitsplanning, personeelsplanning, verlof en verzuim, inkoop, inleen tijdelijk personeel, reparatie en onderhoud, opleiding, wagenparkbeheer. Daarnaast budgetverantwoordelijk en verantwoordelijk voor verbeteringstrajecten.